LOGIN

KALENDÁR

Apríl 2021
P U S Š P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

PLAYER

Eshop

Pripravili sme si pre vás tričká, ktoré si môžete zakúpiť v našom eshope. Návrhy tričiek si môžete prezrieť kliknutím na odkaz, a objednať emailom.

Anketa

Počuli ste už novinku Gladiator - Nechcem o teba prísť?
ÁNO

3 hlasov - 100%
NIE

0 hlasov - 0%
Spolu hlasov: 3

stanovy

Aktualizované: 18.10.2018 19:59:53


Článok I
Názov a sídlo združenia
1) Názov občianskeho združenia je Fanklub Gladiator
2) Sídlo fanklubu:
Fanklub Gladiator
Piešťanská 396/619
95607 Veľké Ripňany

Článok II
Ciele fanklubu
Cieľom Fanklubu Gladiator (ďalej len "fanklub") je rozvíjanie aktivít v oblasti podpory a propagácie skupiny Gladiator a združovanie priaznivcov a obdivovateľov skupiny Gladiator, bez ohľadu na ich vek, povolanie, náboženstvo, politickú a štátnu príslušnosť. Fanklub bude vyvíjať aktivity zamerané na organizovanie stretnutí na koncertoch a iných podujatiach skupiny Gladiator, zabezpečenie informovanosti o všetkých pripravovaných aktivitách súvisiacich s hudbou a verejným vystupovaním skupiny Gladiator a zhromažďovať písomné a obrazové záznamy z uskutočnených akcií, sústreďovať materiály o hudobnej dráhe skupiny Gladiator s ohľadom na súkromie členov skupiny Gladiator..

Článok III
Členstvo vo fanklube
1) Členstvo vo fanklube je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami fanklubu, je priaznivcom hudby a hudobného prejavu skupiny Gladiator a prostredníctvom vyplnenej prihlášky prejaví vôľu stať sa členom fanklubu.
2) Členstvo vo fanklube vzniká na základe rozhodnutia Rady fanklubu dňom registrácie na fanklubovej stránke následným aktivovaním účtu.
3) Dokladom o členstve je platný členský preukaz.
4) Členstvo vo fanklube zaniká
   a) písomným prehlásením člena o vystúpení z fanklubu
   b) vylúčením člena
   c) úmrtím člena
   d) zánikom fanklubu
5) O vylúčení člena rozhoduje Rada fanklubu. Rada fanklubu vylúči člena, ak porušil stanovy fanklubu.

Článok IV
Práva a povinnosti členov
1) Člen fanklubu má právo:
    a) podieľať sa na činnosti faklubu
    b) byť informovaný o pripravovaných a uskutočnených aktivitách fanklubu
    c) zúčastňovať sa na koncertoch, stretnutiach a iných akciách organizovaných fanklubom
    d) podávať Rade fanklubu návrhy na zlepšenie činnosti faklubu, propagáciu a podporu skupiny Gladiator
    e) po dosiahnutí 18 rokov veku byť volený do Rady fanklubu
    f) kedykoľvek vystúpiť z fanklubu
   g) písomne sa odvolať vedeniu fanklubu proti vylúčeniu z radov fanklubu, ktoré rozhodne do 30 dní po doručení odvolania.
  O výsledku bude odvolávajúci sa písomne informovaný.
2) Člen fanklubu je povinný:
   a) dodržiavať stanovy fanklubu
   b) rešpektovať a riadiť sa rozhodnutiami Rady fanklubu
   c) chrániť súkromné informácie o členoch skupiny Gladiator, ich rodinách a členoch fanklubu
   d) konať tak, aby nepoškodzoval dobré meno a činnosť skupiny Gladiator a fanklubu

Článok V
Orgány fanklubu
1) Fanklub riadi a za jeho činnosť zodpovedá Rada fanklubu. Rada fanklubu má 3 členov. Na čele fanklubu je predseda Rady fanklubu.

2) Volebné obdobie je päťročné. Spôsob voľby prebieha korešpondenčne s tým, že súčasná Rada fanklubu rozošle členom fanklubu návrh novej Rady fanklubu na hlasovacích lístkoch. Hlasovanie bude uskutočnené takto:
    a/ súhlasí a hlasovací lístok vráti na vyznačenú adresu
    b/ nesúhlasí a navrhuje zmeny
    c/ hlasovací lístok nezašle späť vedeniu (neodpovie), v tom prípade sa návrh výboru berie ako súhlas
Členovia vedenia sú zvolení pri získaní nadpolovičnej väčšiny hlasov. V priebehu volebného obdobia má vedenie právo doplňovať jeho členov.

3) Predseda Rady fanklubu je štatutárnym orgánom združenia a koná v mene fanklubu vo všetkých veciach. Predsedu Rady fanklubu zastupuje podpredseda Rady fanklubu. Podpredseda Rady fanklubu koná a rozhoduje v mene združenia v rovnakom rozsahu ako predseda Rady fanklubu.
4) Rada fanklubu sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Stretnutie členov Rady fanklubu zvoláva a vedie predseda Rady fanklubu, v jeho neprítomnosti podpredseda Rady fanklubu alebo iný, predsedom Rady fanklubu poverený člen Rady fanklubu. Členovia Rady fanklubu majú právo zúčastniť sa na stretnutiach Rady fanklubu a byť vopred oboznámení s predmetom rokovania. Členovia Rady fanklubu sú povinní sa navzájom bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s činnosťou fanklubu alebo napĺňaním jeho cieľov dozvedia.
5) Rozhodnutia Rady fanklubu sa prijímajú hlasovaním. Rada fanklubu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Na prijatie rozhodnutia o zmene stanov, o rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením je potrebný súhlas väčšiny hlasov všetkých členov Rady fanklubu.
6) Rada fanklubu
    a) rozhoduje o činnosti, zámeroch a cieľoch fanklubu
    b) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov fanklubu
    c) rozhoduje o vymenovaní nových členov Rady fanklubu
    d) volí a odvoláva predsedu Rady fanklubu a podpredsedu Rady fanklubu
    e) rozhoduje o hospodárení s majetkom fanklubu
    f) vedie účtovníctvo o hospodárení a nakladaní s prostriedkami fanklubu
    g) schvaľuje rozpočet fanklubu na príslušný kalendárny rok
    i) vypracúva a zverejňuje správu o hospodárení s majetkom združenia za predchádzajúci kalendárny rok
    h) rozhoduje o zmene a doplnení stanov
    i) rozhoduje o zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení fanklubu a o nakladaní s jeho majetkom po zániku
    j) prijíma podnety a návrhy členskej základne na zlepšenie práce fanklubu
    k)dodržiava dohodnuté zásady pre styk s členmi skupiny Gladiator
    l)rozhoduje o iných záležitostiach, o ktorých si to Rada fanklubu vymieni
7) Predseda Rady fanklubu
   a/ reprezentuje fanklub na verejnosti
   b/ zastupuje fanklub pri jednaní s členmi skupiny Gladiator
   c/ zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom fanklubu
   d/ zaisťuje riadne vedenie účtovníctva a archiváciu všetkých dokladov podľa zákona
   e/ rokuje s fyzickými a právnickými osobami a podpisuje sa menom združenia
   f/ zodpovedá za podrobnú evidenciu všetkých prímov a výdajov
8) Podpredseda FC
Zastupuje predsedu pri jeho dlhodobej neprítomnosti z rovnakými právami a povinnosťami predsedu
9) II. podpredseda
Plní funkcie korešpondenta a archivára

Článok VI
Hospodárenie FC
Majetok fanklubu tvoria dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Majetok a príjmy fanklubu môžu byť použité na dosahovanie cieľov fanklubu a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Hospodárenie sa riadi podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný kalendárny rok Rada fanklubu. Pri zániku fanklubu rozhoduje o použití jeho majetku Rada fanklubu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov.

Článok VII
Zánik fanklubu
1) Fanklub zaniká:
   a) zlúčením s iným občianskym združením
   b) dobrovoľným rozpustením
2)O zániku fanklubu podľa odseku 1 písm. a) a b) rozhoduje Rada fanklubu. V prípade zániku fanklubu Rada fanklubu rozhodne o prechode práv a povinností k majetku fanklubu. V prípade dobrovoľného rozpustenia oznámi predseda Rady fanklubu zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Článok VIII
Práva a povinnosti členov skupiny Gladiator
1) Stanoviť si zásady spolupráce s fanklubom
2) Právo navrhnúť ukončenie činnosti fanklubu za predpokladu, že poškodzuje meno skupiny
3) Nechať sa informovať prostredníctvom predsedu o všetkých činnostiach fanklubu

Článok IX
Záverečné ustanovenia
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.
top
johnny89